Privacy policy

Verwerkingsverantwoordelijke

Dekker & Partners, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.dekker-partners.nl, Moerasstraat 9a, 8082AJ Elburg, info@dekker-partners.nl

Waarom verwerkt Dekker & Partners persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken?

We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf bekend. Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren van specialistische beveiligingsopdrachten;
  • Uitvoeren van pre-employment onderzoeken;
  • Uitvoeren van recherche onderzoeken en
  • Uitvoeren van de eigen administratie.

Dekker & Partners verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de beginselen van verwerking (artikel 5) en de grondslagen (art. 6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zal Dekker & Partners zorgdragen dat de betrokkene tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en de verwerkte gegevens.

Bewaartermijnen

We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf bekend. Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren van specialistische beveiligingsopdrachten;
  • Uitvoeren van pre-employment onderzoeken;
  • Uitvoeren van recherche onderzoeken en
  • Uitvoeren van de eigen administratie.

Dekker & Partners verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de beginselen van verwerking (artikel 5) en de grondslagen (art. 6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zal Dekker & Partners zorgdragen dat de betrokkene tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en de verwerkte gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dekker & Partners verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. Ook kan Dekker & Partners partijen inschakelen om, in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid,werkzaamheden voor haar uit te voeren waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Dekker & Partners, conform artikel 28 van de AVG, sluit Dekker & Partners een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Dekker & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De betrokkene heeft onder andere het recht om Dekker & Partners te vragen of wij persoonsgegevens van hem/haar hebben verwerkt en om deze vervolgens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Indien de persoonsgegevens met toestemming zijn verwerkt, kan deze toestemming worden ingetrokken.

U kunt voornoemde verzoeken sturen naar info@dekker-partners.nl waarna Dekker & Partners op grond van de feiten en de AVG zal beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij vooraf uw identiteit moeten vaststellen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.
U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Dekker & Partners neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dekker & Partners heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te nemen.

Erkenning

Dekker & Partners is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier recherchebureau (POB 1285) en beveiligingsbedrijf (ND3741) handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)en de privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus.